Prawa pacjenta

Prawa Pacjenta to zbiór uprawnień, które przysługują każdej osobie korzystającej ze świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczą one nie tylko pacjenta chorego, ale także zdrowego (poddającego się np. badaniom diagnostycznym lub profilaktycznym). Celem tych praw jest wskazanie pacjentom czego mogą oczekiwać od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te to wszystkie działania służące zachowaniu, przywracaniu, ratowaniu lub poprawie stanu zdrowia. Do świadczeń medycznych zaliczają się również badania oraz zabiegi rehabilitacyjne. Kwestie, które dla pacjenta są prawem, dla podmiotu udzielającego świadczeń są obowiązkiem i są jednym z czynników gwarantujących wysoką jakość udzielanych usług medycznych.

Istnieje kilka dokumentów określających i regulujących prawa pacjenta. Pierwszym z nich jest Konstytucja RP z dnia 2.04.1997r., ale najczęściej powołuje się na ustawę z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W ustawie tej zebrano, uporządkowano i uregulowano prawa oraz roszczenia przysługujące pacjentom, a także zasady działania Rzecznika Praw Pacjenta. W kontekście praw pacjenta przytacza się także ustawę z dnia 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w której uregulowano obowiązki lekarza względem pacjenta. Oprócz wspomnianych dokumentów prawa pacjenta są regulowane także przez liczne dokumenty i umowy międzynarodowe.

Poniżej wyjaśniamy wybrane prawa pacjenta. Pełną listę znajdziesz tutaj.

Prawo do
świadczeń zdrowotnych

Prawo do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do
informacji

Prawo do
tajemnicy informacji

Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Prawo do dochodzenia swoich praw

Scroll to Top